Current Members

 

Principal Investigator

Principal Investigator 

        Dr. Tony Jun Huang 

 

Lab Manager 

Lab Manager  

          Zhenhua Tian

 

Visiting Scholars

   

 

Xiahong Xu 

   Liying Zhang

  Zhi Zhu   

 

Associate Lab Managers

   PhD Student    
     Hunter Bachman           Joseph Rufo

 

Postdocs

Lab Manager 

Zhenhua Tian  Po-Hsun Huang

 

PhD Students

PhD Student PhD Student  PhD Student   

Hunter Bachman

Chuyi Chen Yuyang Gu Geonsoo Jin
Zeyu Wang
Yaosi Liang   Joseph Rufo   Zeyu Wang

 Mengxi Wu

PhD Student    
Shujie Yang Steven Zhang Jinxin Zhang 

Shuaixiang Zhao   

     
Haodong Zhu      

 

Master Students

Putong Kang      
Putong Kang Zhemiao Xie    

 

Visiting PhD Students

 PhD Student

Hai Fu

 Zhishang Li Pengzhan Liu Zhichao Pei
    PhD Student

Xiaolin Qi

Liang Shen 

Wei Wang

      Wenfen Zhang

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2018 Best Research Award: Steven Zhang

2018 Outstanding Contributor: Chuyi Chen, Zeyu WangJoseph Rufo

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian