Current Members

 

Principal Investigator

Principal Investigator 

        Dr. Tony Jun Huang 

 

Assistant Research Professor

Lab Manager

         Po-Hsun Huang 

 

Lab Manager 

Lab Manager  

            Zhenhua Tian         

                   

Associate Lab Managers

   PhD Student    
     Hunter Bachman      Joseph Rufo

 

Postdoc

 

 

 
Zhenhua Tian

 

   

 

PhD Students

PhD Student PhD Student  PhD Student   

Hunter Bachman

Chuyi Chen Yuyang Gu Geonsoo Jin
Zeyu Wang
Dong Jun Lee Yaosi Liang   Joseph Rufo 

  Zeyu Wang

  PhD Student 
Mengxi Wu Shujie Yang Steven Zhang 

 Jinxin Zhang  

   
Shuaixiang Zhao  Haodong Zhu    

 

Master Student

     
Zhemiao Xie      

 

Visiting PhD Students

 PhD Student      PhD Student

Hai Fu

Sining Li  Zhishang Li

  Wei Wang

     

Wenfen Zhang

 

 

 

 

Visiting Scholars

 PhD Student 

Zengyao Li 

Wenfeng Liang Weifeng Liu  Zhiming Yu

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian