Current Members

Principal Investigator

Principal Investigator, Tony Jun Huang                               

Dr. Tony Jun Huang

Lab Manager 

Joseph Rich

 

Joseph T. Rich

Associate Lab Managers

  
Jianping Xia

 

Postdocs


   
Shujie Yang Xianchen Xu Ke Li

 

Resident, MD/Ph.D.

 

Jessica Liu

 

PhD Students

 Ryan Becker

Ye He Ruoyu Zhong Ke Jin
 
 Ty D. Naquin  Jiao Qian  Joseph T. Rich Hanyu Fu
         
Jianping Xia Kaichun Yang
Haodong Zhu  Shuaixiang Zhao

 

Master Students

 
Zhiteng Ma 
Merri Yu

 

Visiting PhD Students

Kanji KANEKO 

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2018 Best Research Award: Steven Zhang

2018 Outstanding Contributor: Chuyi Chen, Zeyu WangJoseph Rufo

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian