Zhiteng Ma

CONTACT INFORMATION:

 

Education:

Aug. 2023 - Present, Duke University, NC, USA

Ph.D. in Mechanical Engineering and Material Science

Advisor: Prof. Tony Jun Huang

Aug. 2021 - 2023, Duke University, NC, USA

M.S. in Mechanical Engineering and Material Science

Advisor: Prof. Tony Jun Huang

Sept. 2016 - Jun. 2020, Shandong University, Shandong, China

B.Eng. in Mechanical Design, Manufacturing and Automation

Advisor: Prof. Xianfeng Yuan

 

Work Experience:

  • Jan. 2021 - Apr. 2021

DiNovA Medtech, Research and Development Engineer, Shenzhen, China

  • Apr. 2020 – Oct. 2020 

China Electric Power Construction, Trainee Quality Inspection Engineer, Shandong, China

  • Aug. 2019 – Feb. 2020

Power China, Trainee Technician, Shandong, China

  • Jan. 2019 – Mar. 2019

Peking University, Research Assistant, Beijing, China

  • Oct. 2018 – July. 2019

Shandong University, Research Assistant, Shandong, China

 

JOURNAL PUBLICATIONS:

(* corresponding author)(† co-first author)

google scholar website: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=hBr1I5UAAAAJ&view_op=lis...

1. Ruoyu Zhong, Matthew Sullivan, Neil Upreti, Roy Chen, Agustin De Ganzó, Kaichun Yang, Shujie Yang, Ke Jin, Ye He, Ke Li, Jianping Xia, Zhiteng Ma, Luke P. Lee, Tania Konry, and Tony Jun Huang. Cellular Immunity Analysis by Modular Acoustofluidic Platform: CIAMAP, Science advances, 9(51), p.eadj9964, 2023. [PDF]

2. Ye He, Shujie Yang, Pengzhan Liu, Ke Li, Ke Jin, Ryan Becker, Jinxin Zhang, Chuanchuan Lin, Jianping Xia, Zhehan Ma, Zhiteng Ma, Ruoyu Zhong, Luke P. Lee, and Tony Jun Huang. Acoustofluidic Interfaces for the Mechanobiological Secretome of MSCs, Nature Communications, Vol. 14, pp. 7639, 2023. [PDF]

3. Chen, Junqin, Daiwei Li, Wenjun Yu, Zhiteng Ma, Chenhang Li, Gaoming Xiang, Yuan Wu, Junjie Yao, and Pei Zhong. "The effects of scanning speed and standoff distance of the fiber on dusting efficiency during short pulse holmium: YAG laser lithotripsy." Journal of Clinical Medicine 11, no. 17 (2022): 5048.

4. Chen, Junqin, Daiwei Li, Wenjun Yu, Zhiteng Ma, Chenhang Li, Gaoming Xiang, Yuan Wu, Junjie Yao, and Pei Zhong. "The Optimal Combination of Scanning Speed and Fiber-to-Stone Distance for Effective and Efficient Dusting during Holmium: YAG Laser Lithotripsy." bioRxiv (2022): 2022-06.

5. Qiuyu Li, Zhiteng Ma*. “A Hybrid Dynamic Probability Mutation Particle Swarm Optimization for Engineering Structure Design” Mobile Information Systems, vol. 2021, 32 pages, 2021. 

6. Zhiteng Ma, Xianfeng Yuan *, Sen Han, et al. “Improved Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm with More Symmetric Distribution for Numerical Function Optimization” Symmetry-Basel2019, 11(7):876

 

PATENTS:

1.Guo Chunsheng, Nian Xianbo, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A loop heat pipe with a hole in the center and its heat exchange device heat exchanger.

2.Guo Chunsheng, Nian Xianbo, Ji Wenrui, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A structurally optimized loop heat pipe heat exchange device.

3.Chunsheng Guo, Zi'ang Chen, Fanghui Zhong, Yue Ma, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe and its heat exchanger device with multiple down tubes heat exchanger.

4.Guo Chunsheng, Jiang Cheng, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe with highly variable gross suction and its heat exchanger device.

5.Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe and its air water extraction device.

6.Yuan Shengzhong, Guo Chunsheng, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A Reverse Loop Heat Pipe Heat Exchanger System with Intelligent Air Flow Control Based on Temperature circuit heat pipe heat exchanger system.

7.Yuan Shengzhong, Guo Chunsheng, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A Reverse Loop with Intelligent Air Flow Control Based on Pressure circuit heat pipe heat exchanger system.

8.Yuan Shengzhong, Guo Chunsheng, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A Reverse Loop with Intelligent Air Flow Control Based on Water Levels circuit heat pipe heat exchanger system.

9.Guo Chunsheng, Nian Xianbo, Ji Wenrui, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of reverse gravity loop heat pipe and its heat exchange device.

10.Guo Chunsheng, Nian Xianbo, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A loop heat pipe with highly variable connecting area and its heat exchanger heat exchanger.

11.Chunsheng Guo, Zi'ang Chen, Fanghui Zhong, Yue Ma, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe with highly variable tube diameter and its heat exchanger unit device.

12.Guo Chunsheng, Chen Zi'ang, Ji Wenrui, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, Zhong Fanghui, A kind of loop heat pipe heat exchanger with intelligent pressure control by cell phone APP Device.

13.Chunsheng Guo, Yanwei Li, Fanghui Zhong, Yue Ma, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, Ji Wenrui, A kind of reverse loop with intelligent temperature control according to cell phone APP Heat pipe heat exchange system.

14.Guo Chunsheng, Nian Xianbo, Wang Tiexin, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Zhong Fanghui, Ji Wenrui, A kind of cell phone APP water level intelligent control loop heat pipe heat exchanger Device.

15.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe steam generator with large heat exchange area.

16.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe steam generator.

17.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe water heater.

18.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe accumulator with variable heat storage capacity.

19.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, An auxiliary heating loop heat pipe water heater.

20.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe heat accumulator.

21.Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe with highly variable through-hole area and its heat exchanger heat exchanger.

22.Chunsheng Guo, Jiang Cheng, Wenrui Ji, Yue Ma, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe with highly variable density of through-hole distribution and its heat exchange device.

23.Hu Quanjun, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, An intelligent control medicine that realizes autonomous heat storage according to temperature Liquid heat accumulator.

24.Hu Quanjun, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of intelligent control loop heat pipe medicinal liquid heating accumulator.

25.Zhao Wei, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of suspended structure steam generator.

26.Guo Chunsheng, Wang Tiexin, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Method of controlling capillary core pressure.

27.Guo Chunsheng, Wang Tiexin, Zhang Rui, Zhiteng Ma, A method of controlling capillary core temperature.

28.Chunsheng Guo, Yanwei Li, Fanghui Zhong, Yue Ma, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, Ji Wenrui, A method of controlling capillary core temperature by cell phone APP, 2018

29.Zhao Wei, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe accumulator with highly variable heat release capacity.

30.Zhao Wei, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A design method of heat storage capacity at the bottom of a loop heat pipe.

31.Zhao Wei, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A Loop Heat Pipe Accumulator with Variable Top Thermal Storage Capacity.

32.Zhao Wei, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, An auxiliary heating steam generator.

33.Chu Fung-kei, Zhiteng Ma, He Xin-hao, Yuan Yujun, Yingxuan Peng, An intelligent progressive three-dimensional space bending mechanism.

34.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A loop heat pipe heat accumulator with different heat storage capacities at top and bottom.

35.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe heat accumulator.

36.Zhao Wei, Guo Chunsheng, Li Yanwei, Ma Yue, Wang Lanwen, Ma Julong, Ouyang Yuheng, Li Yaqian, Zhang Rui, Zhiteng Ma, Wang Tiexin, A kind of loop heat pipe heat accumulator.

37.Zhuo Chaojie, Zhiteng Ma, Liu Zimin, Zhao Wanying, JI Wenfei, A kind of micro-loop heat pipe pumping and filling experimental bench.

Awards and Honors:

The Outstanding Graduate of Shandong University (2020)

The 2018 Youth Model at SDU (2019)

Research and Innovation Scholarship at SDU (2019)

2nd Prize Winner of 6th Shandong College Students' Science and Technology Innovation Contest (2019)

3rd Prize Winner of 16th Shandong Province University Students' Mechanical and Electrical Product Innovation Design Competition (2019)

The Excellent Leader at SDU (2019)

3rd Prize Winner of 12th National University Student Social Practice and Science Contest on Energy Saving & Emission Reduction (2019)

1st Prize Winner of SDU Scientific Research Project Competition (2019)

The Advance Individual in Innovation and Entrepreneurship at SDU (2019)

The Class Star of “Youth Power” at SDU (2019)

1st Prize Winner of 8th National College Mechanical Innovation Competition in Shandong Province (2018)

2nd Prize Winner of 5th Shandong College Students' Science and Technology Innovation Contest (2018)

1st Prize Winner of SDU Patent Product Design Competition (2018)

1st Prize Winner of National Undergraduate Electronics Design Contest in Shandong Province (2018)