Current Members

 

Principal Investigator

Principal Investigator 

        Dr. Tony Jun Huang 

 

Lab Manager 

PhD Student

         Chuyi Chen

 

Visiting Scholars

     

 

 

      

 

Associate Lab Managers

   PhD Student    
     Hunter Bachman           Joseph Rufo

 

Postdocs

 

Nanjing Hao  

 

PhD Students

PhD Student PhD Student  PhD Student 

Hunter Bachman

 Ryan Becker Chuyi Chen Yuyang Gu
 
Geonsoo Jin Zhehan Ma    Ty D. Naquin

Joseph T. Rich

   Zeyu Wang     
Joseph Rufo Zeyu Wang  Jianping Xia

 Shujie Yang

      PhD Student     
 Kaichun Yang  Steven Zhang  Jinxin Zhang Shuaixiang Zhao
     
Haodong Zhu Ruoyu Zhong    

 

Master Students

       
       

 

Visiting PhD Students

   
Pengzhan Liu Zhichao Pei Liang Shen  
       

 

 

 

 

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2018 Best Research Award: Steven Zhang

2018 Outstanding Contributor: Chuyi Chen, Zeyu WangJoseph Rufo

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian